» کانونها » کانون بازنشستگی علوم پزشکی مازندران

کانون بازنشستگی علوم پزشکی استان مازندران در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1-

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون ...... نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از: