زنده یاد مرحوم یزدانشناس(رییس سابق کانون بازنشستگان فرهنگی مازندران)

رییس کانون بازنشستگان فرهنگی مازندران